pic

 
 

 

สมัครดีลเลอร์ (ตัวแทนจำหน่าย)

 

หากสนใจสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย คลิ๊กแบนเนอร์ด้านบนเพื่อเข้าสู่ฟอร์มกรอกข้อมูลสมัครตัวแทนจำหน่าย

 


เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย

 

กรณีเป็นภาษี ห้างร้านต้องใช้เอกสารประกอบการสมัครดังต่อไปนี้ (หากไม่มีเอกสารใดให้แจ้งทางบริษัท)
  
1.สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯ หรือบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ฉบับล่าสุดไม่เกิน 3 เดือน
2.สําเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ภ.พ. 20 )
3.สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มีอํานาจลงนาม

4.แผนที่ตั้งสํานักงานหรือที่อยู่
5.ตัวอย่างลายเซ็นผู้มีอํานาจลงนามในการสั่งซื้อ รับสินค้า และจ่ายเงิน
6.รูปถ่ายยืนยันตัวตน(หน้าร้าน)

กรณีเปิดเป็นร้านค้า แต่ยังไม่ได้จดในรูปแบบบริษัทหรือเป็นช่างติดตั้ง ต้องใช้เอกสารประกอบการสมัครดังต่อไปนี้ (หากไม่มีเอกสารใดให้แจ้งทางบริษัท)

1. สำเนาบัตรประชนผู้ประสงค์สมัครเป็นตัวแทน จำหน่าย
2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ประสงค์สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย
3. ตัวอย่างลายเซ็นผู้มีอํานาจลงนามในการสั่งซื้อ รับสินค้า และจ่ายเงิน
4. แผนที่ร้านค้าหรือที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
5. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
6. รูปถ่ายยืนยันตัวตน(หน้าร้าน)

 

ส่งเอกสารแล้วรบกวนแจ้ง

1. ติดต่อเบอร์ 02-115 1794

2. ส่งอีเมลถึงทางบริษัท บริษัทจะใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสารเป็นเวลา 3 วันทำการ 

    E-mail: [email protected]

 
** หมายเหตุ ** 

             เมื่อได้รับการรับรองเป็นสถานที่ติดต่อกับทาง พี.เอส. โปรดักชั่น เทคโนโลยี แล้ว แต่ไม่มียอดการสั่งซื้อ
กับทางบริษัทเป็นระยะเวลา 3 เดือน ทางบริษัทขออนุญาตในการยกเลิกการจัดจำหน่ายของท่าน